المپیاد شیمی در سراسر جهان (فقط خواندنی)

Elementary atomic theory

ساختار اتم
موضوع ها
2
ارسال ها
9
موضوع ها
2
ارسال ها
9

Periodic table and periodicity

جدول تناوبی و خواص تناوبی
موضوع ها
2
ارسال ها
5
موضوع ها
2
ارسال ها
5

Chemical bonding

پیوندهای شیمیایی
موضوع ها
2
ارسال ها
10
موضوع ها
2
ارسال ها
10

Organic chemistry

شیمی آلی
موضوع ها
3
ارسال ها
9
موضوع ها
3
ارسال ها
9

Stoichiometry

استوکیومتری
موضوع ها
3
ارسال ها
15
موضوع ها
3
ارسال ها
15

Thermodynamics

ترمودینامیک
موضوع ها
2
ارسال ها
13
موضوع ها
2
ارسال ها
13

Solubility

محلول‌ها
موضوع ها
2
ارسال ها
8
موضوع ها
2
ارسال ها
8

Gas laws

قوانین گازها
موضوع ها
2
ارسال ها
7
موضوع ها
2
ارسال ها
7

Chemical kinetics

سینتیک شیمیایی
موضوع ها
1
ارسال ها
5
موضوع ها
1
ارسال ها
5

Chemical equilibria

تعادل شیمیایی
موضوع ها
1
ارسال ها
4
موضوع ها
1
ارسال ها
4

Acid-base chemistry

اسیدها و بازها
موضوع ها
2
ارسال ها
5
موضوع ها
2
ارسال ها
5

Electrochemistry

الکتروشیمی
موضوع ها
2
ارسال ها
6
موضوع ها
2
ارسال ها
6
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.
بالا