m-s

...!!!!

پِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِزشکی.شعر.خط.ادماي جديد
تاریخ تولد
5/7/92 سن 30
وب سایت
http://www.delneveshte-m-s.blogfa.com
محل سکونت
بغل دست امام رضا
دبیرستان
نمونه دولتی

تماس

Yahoo! Messenger
gift_of_god.1371

امضا

ما مي گوييم حقيقت را دوست داريم اما اغلب چيزهايي را که دوست داريم ، حقيقت مي پنداريم !
بالا