نتایح جستجو

 1. O

  نظریه اعداد

  فرض کنید sزیر مجموعه ای 7 عضوی از مجموعه اعداد 1تا 25 باشد.ثابت کنید دو زیر مجموعه ی ناتهی و مجزا از sوجود دارند که مجموع اعضایشان برابر است.
 2. O

  چرا وبگاه کمیته المپیاد ریاضی هک شده؟!

  چرا وبگاه باشگاه هک شده؟!تتتت
 3. O

  چالش برانگیز چند جلمه ای

  معادله ی ax^3+3x^2-8x+6=0حد اکثر چند ریشه ی حقیقی دارد؟
 4. O

  نامساوی

  برای هر aو bحقیقی ثابت کنی 3a+3b-3 <ab+a^2+b^2+
 5. O

  geometry

  delete itttttttt
 6. O

  جبر اقای مهدی صفا

  کی سوال 7 کتاب صفحه ی 224 کتاب صفا رو بلده؟!
 7. O

  هندسه

  ثابت کنید مجموع فاصله های هر نقطه درون مثلث متساوی الاضلاع تا ضلع های مثلث برابر با طول ارتفاع مثلث است.
 8. O

  اثباتی ساده در ترکیبیات

  سلام من در درک این مسئله مشکل دارم . تعداد زیرمجموعه های rعضوی مجموعه{1و2و3و...وn}که در انها هیچ دو عضوی متوالی نیستندرا بیابید لطفا کمک کنید داره دیوونه میشم.
 9. O

  معادله درجه 6

  حل کنید.6x^6-5x^5-32x^4-10x^3-32x^2-5x+6=0
بالا