نتایح جستجو

 1. IRYSC-team

  بررسی مرحله دوم المپیادهای سال 1399

  سلام به همه‌ی دوستان گرامی، یک مرحله‌ی دوم دیگر از المپیادهای ایران گذشت و اکنون همه‌ی دانش‌پژوهان اضطراب دارند که قبول می‌شوند یا نه، سال‌ها دیده‌ایم که درصدهای بالای 90 هم "کف‌بین" می‌شوند یا به رمال‌ها روی می‌آورند. برای آشنایی با کف‌قبولی المپیاد، اینجا [+] را مشاهده کنید تا نگرانی شما...
 2. IRYSC-team

  لیگ سؤالات هندسه ممتاز

  سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات هندسه ممتاز است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای نوشتن...
 3. IRYSC-team

  لیگ سؤالات نظریه اعداد ممتاز

  سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات نظریه اعداد ممتاز است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای نوشتن...
 4. IRYSC-team

  لیگ سؤالات جبر ممتاز

  سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات جبر ممتاز است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای نوشتن معادلات،...
 5. IRYSC-team

  لیگ سؤالات ترکیبیات ممتاز

  سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات ترکیبیات ممتاز است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای نوشتن...
 6. IRYSC-team

  لیگ سؤالات هندسه پیشرفته

  سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات هندسه پیشرفته است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای نوشتن...
 7. IRYSC-team

  لیگ سؤالات نظریه اعداد پیشرفته

  سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات نظریه اعداد پیشرفته است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای...
 8. IRYSC-team

  لیگ سؤالات جبر پیشرفته

  سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات جبر پیشرفته است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای نوشتن...
 9. IRYSC-team

  لیگ سؤالات ترکیبیات پیشرفته

  سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات ترکیبیات پیشرفته است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای نوشتن...
 10. IRYSC-team

  لیگ سؤالات ترکیبیات مقدماتی

  سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات ترکیبیاتِ مقدماتی است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای نوشتن...
 11. IRYSC-team

  لیگ سؤالات هندسه مقدماتی

  سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات هندسه‌ی مقدماتی است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای نوشتن...
 12. IRYSC-team

  لیگ سؤالات نظریه اعداد مقدماتی

  سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات نظریه اعدادِ مقدماتی است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای...
 13. IRYSC-team

  لیگ سؤالات جبر مقدماتی

  سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات جبرِ مقدماتی است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای نوشتن...
 14. IRYSC-team

  ماراتن المپیاد شیمی سال 1398

  سلام به بچه‌های علاقه‌مند به المپیاد شیمی، ماراتن‌های آیریسک در سال 1398 با هدف پوشش کامل مباحث مرحله اول و دوم المپیاد و همچنین تقویت جوّ شادابی و رقابت بین بچه‌های سراسر ایران برگزار می‌شود. برنامه‌ی ماراتن شیمی را از اینجا [لینک] ببینید. شما برای هر گام به صورت جداگانه یا در مجموع می‌توانید...
 15. IRYSC-team

  ماراتن المپیاد زیست‌شناسی سال 1398

  سلام به بچه‌های علاقه‌مند به المپیاد زیست شناسی، ماراتن‌های آیریسک در سال 1398 با هدف پوشش کامل مباحث مرحله اول و دوم المپیاد و همچنین تقویت جوّ شادابی و رقابت بین بچه‌های سراسر ایران برگزار می‌شود. برنامه‌ی ماراتن زیست را از اینجا [لینک] ببینید. شما برای هر گام به صورت جداگانه یا در مجموع...
 16. IRYSC-team

  دوره نوروزی المپیاد ادبی - آمادگی مرحله دوم 1398

  معرفی مدرسین دوره نوروزی المپیاد ادبی آیریسک در سال 1398 میرسالار رضوی (سرگروه و برنامه‌ریز) دارندۀ مدال طلای المپیاد ادبی دانش‌آموزی سال 1390 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد ایرانشناسی، دانشگاه تهران از پژوهشگران «دانشنامۀ مطبوعات» از پژوهشگران فرهنگستان زبان و ادب...
 17. IRYSC-team

  دوره نوروزی المپیاد ادبی - آمادگی مرحله دوم 1398

  سلام به همه‌ی دوستان و علاقه‌مندان به المپیادهای علمی و ادبی، دوره آموزشی مرحله دوم المپیاد ادبی از 6 تا 11 فروردین 1398 توسط آیریسک در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود [توضیح عمومی نوروز المپیادی]
 18. IRYSC-team

  بررسی اولین المپیاد جغرافیا - بهمن 1397

  در کانال تلگرام آیریسک منتشر شده.
 19. IRYSC-team

  آمادگی مرحله دوم المپیاد نجوم

  سلام دوست گرامی، برنامه‌ریزی المپیاد نجوم به صورت عمومی در اینجا [+] منتشر شده است. آن را بخوان و اگر در بخشی سوال داشتی، مطرح کن.
 20. IRYSC-team

  بررسی مرحله اول بیست و نهمین المپیاد شیمی - بهمن 1397

  صبر کنید تا جواب‌های رسمی بیاد. این کلیدها اغلب اشتباه داره یا اگر کامل هم درست باشه، شما باید با کلید رسمی هم خیال خودتون را راحت کنید. اوایل هفته‌ی آینده به طور رسمی اعلام میشه
بالا