نتایح جستجو

 1. assassin1

  هندسه*

  دایره ای که از Dپای ارتفاع AD و نقاط I,I_a،مراکز دوایر محاطی خارجی راس Aو محاطی داخلی از مثلث ABCمی گذرد ،ADرا در Lقطع می کند.ثابت کنید که ALبا قطر دایره محیطی مثلثABCمساوی است
 2. assassin1

  همنهشتی

  http://s3.picofile.com/file/8231349692/Screenshot_2016_01_03_09_47_40_1.png
 3. assassin1

  براکت

  ثابت کنید
 4. assassin1

  هندسه★★ دار

  فرض کنید ABCDEFیک شش ضلعی محدب باشد که ثابت کنید:
 5. assassin1

  ==^هندسه ==^

  فرض کنید Dیک نقطه درون مثلث ABCکه حاده الزاویه است باشد به طوری که ومقدار عددی را بیابید.
 6. assassin1

  تابع لر

  نمودار تابع لررا نسبت به تابع خطی قرینه می کنیم.ثابت کنید نمودار حاصل یک تابع پوشاست ولی دوسویی نیست.
 7. assassin1

  چند جمله ای دو متغیره

  تمام چند جمله ای های را بیابید که:
 8. assassin1

  جبر

  چند جمله ای در جه دوم p مفروض است.اگر 1-ضرایب ان صحیح باشند2-ریشه هایش هر دو طبیعی باشند3-جمع ریشه هایش عددی اول باشد4-معادله به ازای kصحیح جواب داشته باشد.انگاه pرا بیابید.
 9. assassin1

  ♡♡♡♡نظریه اعداد♥♥♥♥

  اگر a,b,c,dاعدادی متمایز و صحیح باشند ثابت کنید بی نهایت عدد طبیعیnوجود دارد به طوری کهa+n,b+n,c+n,d+nنسبت به هم اول شوند.
 10. assassin1

  ریشه

  اگر و ریشه هایش باشندوحاصل
 11. assassin1

  معادله چند جمله ای

  اگرپی را بیابید به طوری که:
 12. assassin1

  تقسیم چند جمله ای ها

  فرض کنید pعددی اول باشد(),باشند. ثابت کنید باقی مانده fبرgبرابر pاست.
 13. assassin1

  ای -بی

  برای اعداد حقیقی ای وبی داریم:ثابت کنید:
 14. assassin1

  ××××نظریه×××××

  اعداد فرد n را بیابید که:
 15. assassin1

  خواص اعداد مختلط

  با استفاده از اعداد مختلطثابت کنید،
 16. assassin1

  بخش پذیری

  اگرو ان عددی طبیعی باشد ثابت کنید.
 17. assassin1

  انرژی یونش

  تعدادی از انرژی های یونش عنصر xباسه لایه اصلی در زیر امده است.عدد اتمی این عنصر را بیابید.اعداد بر حسب هستند.IE1=1012 IE2=1903 IE3=2910 IE4=4956 IE5=6278........ IE6=22230---- دو نوشته به هم متصل شده است ----بعد آی ای 6 اون سه...
 18. assassin1

  عدد اول

  بزرگ ترین عدد اولی را بیابید که مقسوم علیه عددی به صورت باشد.
 19. assassin1

  نامساوی

  حذف شود ککتتتتتتتتتتت
بالا