نتایح جستجو

 1. assassin1

  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ۳ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺍﻗﺎﯼ ﺟﻤﺎﻟﯽ

  پاسخ : ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ۳ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺍﻗﺎﯼ ﺟﻤﺎﻟﯽ http://s6.picofile.com/file/8254871984/Screenshot_2016_06_08_13_11_07_1.png
 2. assassin1

  ماراتن هندسه

  پاسخ : ماراتن هندسه مثلث abcمفروض است.برروی اضلاع acوbcوabمثلث هایی متساوی الساقین می سازیم به طوریکه اضلاع ذکر شده قاعده ها باشند و به ترتیب راس هایdوeوfبا زوایای برایر بدست آیند.ثابت کنید aeوbdوcfهمرسند.ثابت کنید نیمساز های رئوس dوeوfهمرسند.نشان دهید اگر اوساط acوbcوabرا lوhوgبنامیم انگاه...
 3. assassin1

  ماراتن هندسه

  پاسخ : ماراتن هندسه نقطه دلخواه oدر مثلثabc مفروض است. N,mپای عمود هایی هستند که از oبر نیمساز های داخلی و خارجی راسaرسم می شوند . به همین ترتیب q,p برای b وt,rبرای c تعریف می شوند.اگر محل تقاطع mn,pqرا sبنامیم. ثابت کنید s,R,Tهمخطند.
 4. assassin1

  ماراتن هندسه

  پاسخ : ماراتن هندسه اثبات:مثلث DEFرا درنظر می گیریم پای ارتفاع وارد ازDرا Tمیگیریم داریم 2S_def =2rP=DT×EF که rمرکز دایره محاطی داخلی است پس با فرض مسئله داریم TD=4r حال با کمی دقت و استفاده از قضیه تالس از نتیجه آخر نتیجه میشه که: AI=II_aکه همون حکمه.
 5. assassin1

  هندسه*

  دایره ای که از Dپای ارتفاع AD و نقاط I,I_a،مراکز دوایر محاطی خارجی راس Aو محاطی داخلی از مثلث ABCمی گذرد ،ADرا در Lقطع می کند.ثابت کنید که ALبا قطر دایره محیطی مثلثABCمساوی است
 6. assassin1

  همنهشتی

  http://s3.picofile.com/file/8231349692/Screenshot_2016_01_03_09_47_40_1.png
 7. assassin1

  براکت

  ثابت کنید
 8. assassin1

  هندسه★★ دار

  فرض کنید ABCDEFیک شش ضلعی محدب باشد که ثابت کنید:
 9. assassin1

  ==^هندسه ==^

  فرض کنید Dیک نقطه درون مثلث ABCکه حاده الزاویه است باشد به طوری که ومقدار عددی را بیابید.
 10. assassin1

  تابع لر

  نمودار تابع لررا نسبت به تابع خطی قرینه می کنیم.ثابت کنید نمودار حاصل یک تابع پوشاست ولی دوسویی نیست.
 11. assassin1

  چند جمله ای دو متغیره

  تمام چند جمله ای های را بیابید که:
 12. assassin1

  جبر

  چند جمله ای در جه دوم p مفروض است.اگر 1-ضرایب ان صحیح باشند2-ریشه هایش هر دو طبیعی باشند3-جمع ریشه هایش عددی اول باشد4-معادله به ازای kصحیح جواب داشته باشد.انگاه pرا بیابید.
 13. assassin1

  ♡♡♡♡نظریه اعداد♥♥♥♥

  اگر a,b,c,dاعدادی متمایز و صحیح باشند ثابت کنید بی نهایت عدد طبیعیnوجود دارد به طوری کهa+n,b+n,c+n,d+nنسبت به هم اول شوند.
 14. assassin1

  ریشه

  اگر و ریشه هایش باشندوحاصل
 15. assassin1

  تقسیم چند جمله ای ها

  پاسخ : تقسیم چند جمله ای ها خیررر:7::7:
 16. assassin1

  جبر اقای مهدی صفا

  پاسخ : جبر اقای مهدی صفا فقط چند جمله ای های به صورت x+bکه b ثابت است در این معادله صدق می کنند.
 17. assassin1

  تقسیم چند جمله ای ها

  پاسخ : تقسیم چند جمله ای ها مال امریکا نیست شما حلشو بلدید؟
 18. assassin1

  معادله چند جمله ای

  اگرپی را بیابید به طوری که:
 19. assassin1

  تقسیم چند جمله ای ها

  فرض کنید pعددی اول باشد(),باشند. ثابت کنید باقی مانده fبرgبرابر pاست.
 20. assassin1

  معادله مثلثاتی

  پاسخ : معادله مثلثاتی ---- دو نوشته به هم متصل شده است ---- ---- دو نوشته به هم متصل شده است ---- یه جواب دیگه هم برعکس اون جواب بالاییست ---- دو نوشته به هم متصل شده است ---- می دونم بازم جواب داره خب!
بالا