نتایح جستجو

  1. E

    پاسخ معادله زیر رو کسی می دونه ؟

    ثابت کنید معادله x^1389+x^1387+x^1385+...+x^3+x+1=0 یک ریشه حقیقی دارد.+...+
بالا