نتایح جستجو

  1. M

    سبزترین کشورهای جهان کدامند؟

    شاخص عملکرد زیست محیطی” (epi) چیست؟ این شاخص در حقیقت تکنیک شمارش و بررسی آمار عملکرد زیست محیطی کشورها با در نظر گرفتن سیاست‌های سبز آنها است. Epi با توجه به سیستم نمره دهی بر اساس دو عامل “سلامت زیست محیطی” و “سرزندگی زیست‌بوم” شکل می گیرد. سرزندگی زیست‌بوم از نمرات افزایش منابع طبیعی،...
بالا