Zakernezhad

New Member
ارسال ها
520
لایک ها
528
امتیاز
0
#1
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان...! اینم آزمایشگاه. من با استاد خلینا صحبت کردم ایشون گفتن که فعلا آزمایشگاه زیرمجموعه زیست عمومی باشه و اگر متقاضیان و پست ها و موضوعات بالا رفت آزمایشگاه به عنوان یک انجمن جدا شناخته خواهد شد...پس به امید تلاش بیشتر شما دوستان. موفق باشید.
 

mefmef

New Member
ارسال ها
404
لایک ها
232
امتیاز
0
#2
پاسخ : آزمایشات ibo

ناظم زیست خوبی داریم
من آزمایش هایی را که در IBO که به صورت عملی برگزار می شود را به صورت عمده توضیح می دهم (تر جمه کمی بد است ببخشید)
فرایند علوم مهارت

 1. [*=right]
  Observation​
  مشاهده
  [*=right]
  Measurement​
  اندازه گیری
  [*=right]
  Grouping or classification​
  گروه بندی و یا طبقه بندی
  [*=right]
  Relationship finding​
  ارتباط پیدا کردن
  [*=right]
  Calculation​
  محاسبه
  [*=right]
  Data organization and presentation: graphs, tables, charts, diagrams, photographs​
  سازمان اطلاعات و ارائه نمودار ها، جداول، نمودارها، نمودار، عکس
  [*=right]
  Prediction / projection​
  پیش بینی / طرح ریزی
  [*=right]
  Hypothesis formulation​
  تدوین فرضیه
  [*=right]
  Operational definition: scope, condition, assumption​
  تعریف عملیاتی: دامنه، شرایط، فرض
  [*=right]
  Variable identification and control​
  شناسایی متغیر و کنترل
  [*=right]
  Experimentation: experimental design, experimenting, result/data recording, result interpretation and drawing conclusions.​
  آزمایش: تجربی طراحی، آزمایش، نتیجه / ضبط داده ها، تفسیر نتیجه و نتیجه گیری طراحی.
  [*=right]
  Representing numerical results with appropriate accuracy (correct number of digits)​
  به نمایندگی از نتایج عددی با دقت مناسب (تعداد درست از اعداد)
[h=4]
II Basic biological skills​
II مهارت های پایه بیولوژیک[/h]

 1. [*=right]
  Observation of biological objects using magnifying glasses​
  مشاهده اشیاء بیولوژیکی با استفاده از ذرهبین​
  [*=right]
  Work with a microscope (objective max. 45 x)​
  کار با میکروسکوپ (حداکثر عینی 45 *)​
  [*=right]
  Work with a stereomicroscope​
  کار با استریومیکروسکوپ​
  [*=right]
  Drawing of preparations (from a microscope, etc.)​
  طراحی آماده سازی (از یک میکروسکوپ، و غیره.)
  [*=right]
  Exact description of a biological drawing using tables of biological terms marked with a numerical code​
  شرح دقیق طراحی بیولوژیکی با استفاده از جداول از شرایط بیولوژیکی مشخص شده با کد عددی
[h=4]
III Biological methods​
روش III زمین[/h]
Competitors in the IBO should know the following methods and be able to use them.​
رقبا در IBO باید از روش های زیر را می دانم که قادر به استفاده از آنها باشد.
If any method requires extra specific information concerning procedures that depend on special technical equipment, instruction will have to be provided.​
اگر هر روش نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد روش های است که بر روی تجهیزات ویژه فنی بستگی دارد، آموزش به فراهم شود.
A Cytological methods​
سیتولوژیک روش​

 1. [*=right]
  Maceration and squash technique​
  روش لاغری و کدو
  [*=right]
  Smear method​
  روش لا
  [*=right]
  Staining of cells and slide preparation​
  رنگ آمیزی سلول ها و آماده سازی اسلاید
B Methods to study plant anatomy and physiology​
روش های B به بررسی آناتومی و فیزیولوژی گیاهی​

 1. [*=right]
  Dissection of plant flower and deduction of flower formula​
  کالبد شکافی از گل بوته و کسر از فرمول گل
  [*=right]
  Dissection of other plant parts: roots, stems, leaves, fruits​
  کالبد شکافی از سایر قسمت های گیاه: ریشه، ساقه، برگ، میوه ها
  [*=right]
  Free - hand sectioning of stems, leaves, roots​
  - برش دست از ساقه، برگ ها، ریشه ها
  [*=right]
  Staining (for example lignin) and slide preparation of plant tissues​
  رنگ آمیزی (به برای لیگنین عنوان مثال) و اسلاید آماده سازی بافت های گیاهی
  [*=right]
  Elementary measurement of photosynthesis​
  اندازه گیری ابتدایی فتوسنتز
  [*=right]
  Measurement of transpiration​
  اندازه گیری تعرق
C Methods to study animal anatomy and physiology​
C به مواد و روش ها مطالعه آناتومی و فیزیولوژی حیوانات​

 1. [*=right]
  Dissection of invertebrates.​
  کالبد شکافی از بی مهرگان است.
  Dissection of parts or organs from vertebrates bred for the consumption is allowed, too.​
  کالبد شکافی از قطعات یا اندام از مهره داران پرورش برای مصرف مجاز است، بیش از حد.
  Animals being used as dissection material should be dead before being submitted tot the students.​
  حیوانات به عنوان ماده شکافت استفاده می شود باید مرده را قبل از اینکه به ارائه جمع کردن دانش آموزان است.
  [*=right]
  Whole - mount slide preparation of small invertebrates​
  کل - کوه آماده سازی اسلاید از بی مهرگان کوچک
  [*=right]
  Elementary measurement of respiration​
  اندازه گیری ابتدایی تنفس
D Ethological methods​
D Ethological روش
Determination and interpretation of animal behavior​
تعیین و تفسیر رفتار حیوانات
E Ecological and environmental methods​
E روش های زیست محیطی و زیست محیطی​

 1. [*=right]
  Estimation of population density​
  برآورد تراکم جمعیت
  [*=right]
  Estimation of biomass​
  برآورد از زیست توده
  [*=right]
  Elementary estimation of water quality​
  برآورد ابتدایی از کیفیت آب
  [*=right]
  Elementary estimation of air quality​
  برآورد ابتدایی از کیفیت هوا
F Taxonomic methods​
F روش تاکسونومیک​

 1. [*=right]
  Use of dichotomous keys​
  استفاده از کلید های دوگانه
  [*=right]
  Construction of simple dichotomous keys​
  ساخت و ساز از کلید دوگانه ساده
  [*=right]
  Identification of the most common flowering-plant families​
  شناسایی از رایج ترین خانواده های گل بوته
  [*=right]
  Identification of insect orders​
  شناسایی سفارشات حشرات
  [*=right]
  Identification of phyla and classes of other organisms​
  شناسایی phyla و کلاس های از موجودات دیگر
[h=4]
IV Physical and chemical methods​
IV روش های فیزیکی و شیمیایی[/h]

 1. [*=right]
  Separation techniques: chromatography, filtration, centrifugation​
  تکنیک های جداسازی: کروماتوگرافی، فیلتراسیون، سانتریفوژ
  [*=right]
  Standard tests for monosaccharides, polysaccharides, lipids, protein (Fehling, I [SUB]2[/SUB] in KI(aq), biuret​
  آزمون های استاندارد برای مونوساکاریدها، پلی ساکاریدها، لیپیدها، پروتئین (فلینگ، I [SUB]2[/SUB] در KI (آق)، غیره استفاده
  [*=right]
  Titration​
  عیارگیری
  [*=right]
  Measuring quantities by drip and strip methods​
  مقادیر اندازه گیری شده توسط روش قطره ای و نوار
  [*=right]
  Dilution methods​
  روش تهیه رقت
  [*=right]
  Pipetting, including use of micropipettes​
  Pipetting، از جمله استفاده از micropipettes
  [*=right]
  Microscopy, including use of counting chambers​
  میکروسکوپی، از جمله استفاده از اتاق های شمارش
  [*=right]
  Determination of absorption of light​
  تعیین جذب نور
  [*=right]
  Gel electrophoresis​
  ژل الکتروفورز
[h=4]
V Microbiological Methods​
روش های V میکروبیولوژی[/h]

 1. [*=right]
  Preparing nutrient media​
  آماده سازی رسانه های مواد غذایی
  [*=right]
  Aseptic techniques (flaming and heating glass material)​
  تکنیک های آسپتیک (شعله ور و حرارت دادن مواد شیشه ای)
  [*=right]
  Inoculation techniques​
  تکنیک تلقیح
[h=4]
VI Statistical methods​
VI روشهای آماری[/h]

 1. [*=right]
  Probability and probability distributions​
  توزیع های احتمال و احتمال
  [*=right]
  Application of mean, median, percentage, variance, standard deviation, standard error, T test, chi-square test​
  استفاده از متوسط، متوسط، درصد، واریانس، انحراف استاندارد، خطای استاندارد، آزمون T، Chi-square و آزمون
[h=4]
VII Handling equipment​
VII تجهیزات جابجایی[/h]
Due to differences in the equipment between participating countries, these skills can only be evaluated if the competitors have been informed beforehand about the algorithm, how to use the equipment, how to proceed with a particular experiment, etc.​
با توجه به تفاوت در تجهیزات بین کشورهای شرکت کننده، این مهارت تنها می تواند مورد بررسی قرار شود اگر رقبا شده اند از قبل در مورد الگوریتم، چگونه به استفاده از تجهیزات، چگونه برای ادامه یک آزمایش خاص، و غیره اطلاع​
 

Zakernezhad

New Member
ارسال ها
520
لایک ها
528
امتیاز
0
#3
پاسخ : آزمایشات ibo

واقعا ازتون ممنونم.
حالا اگه میشه مثلا سوالاتی رو مطرح کنید یا ی سری موضوع برای بررسی توسط بچه ها مطرح کنید تا موتور این قسمت راه بیفته...
ممنون و موفق باشید.
 

mefmef

New Member
ارسال ها
404
لایک ها
232
امتیاز
0
#4
پاسخ : آزمایشات ibo

بچه هایک مشکلی وجود دارد سوالات اینگلسی است وخیلی زیاد ترجمه اش سخت است اشکال نداره که نه ؟
با ببخشید
 

mefmef

New Member
ارسال ها
404
لایک ها
232
امتیاز
0
#5
پاسخ : آزمایشات ibo

A1
نسخه ای کوچک از سوالات 2010 ibo
[FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]. Select the chemical property that is shared by all types of lipids forming the plasma membrane. [/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]A. Polar head
B. Sugar component
C. Glycerol backbone
D. Phosphate group
E. Hydrophobic region
[/FONT]
[/FONT][FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]-
[/FONT]
[/FONT][FONT=Arial,Helvetica][FONT=Arial,Helvetica]IBO2010 KOREA THEORETICAL TEST Part A [/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][FONT=Arial,Helvetica][/FONT][/FONT]4
A2
[FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]. The following photograph shows filamentous growth of a kind of cyanobacteria, [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]Nostoc [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman][/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]sp. The bacteria form heterocysts (thick-walled cells), when nitrogen sources such as ammonia or nitrates are deficient in the environment. [/FONT][/FONT]
Which of the following statements describing these heterocysts is/are true?
I. Nitrogen is fixed in the heterocyst.
II. Photosystem I does not function in the heterocyst.
III. Photosystem II does not function in the heterocyst.
A. Only I
B. Only II
C. Only I and II
D. Only I and III
E. Only II and III
آیا مناسب است یا نه؟

 

bio'sshadow

New Member
ارسال ها
12
لایک ها
2
امتیاز
0
#6
پاسخ : آزمایشات ibo

A1.e
A2.a
fk konam albate y pic ham dash ... na ??
 

mefmef

New Member
ارسال ها
404
لایک ها
232
امتیاز
0
#7
پاسخ : آزمایشات ibo

جواب A1.e و A2.d است
این 2سوال در المپیاد جهانی 2010واقع در کره جنوبی مطرح شده
اگر از این تیپ سوالات خو شتون می آید باز هم بگزارم
 

amideoxy

New Member
ارسال ها
658
لایک ها
400
امتیاز
0
#8
پاسخ : آزمایشات ibo

سوالa2شکل داره بدون شکلش نمیشه جواب داد
 

Masoud-s

New Member
ارسال ها
876
لایک ها
1,171
امتیاز
0
#10
پاسخ : آزمایشات ibo

حالا بشینین مرحله 1 و 2 رو بخونین قبول شین بعد ازمایشات ibo رو تمرین کنین این کار معمولا تو دوره تیم انجام میشه! :D
 

Masoud-s

New Member
ارسال ها
876
لایک ها
1,171
امتیاز
0
#11
پاسخ : آزمایشات ibo

در ضمن سوال 2 شکل لازم نداره
 

mefmef

New Member
ارسال ها
404
لایک ها
232
امتیاز
0
#12
پاسخ : آزمایشات ibo

بلآخره موافق هستید که سوالات گذاشته شود یا نه؟
 
بالا