ارسال ها
33
لایک ها
74
امتیاز
0
#22
پاسخ : آموزش برنامه نویسی به زبان c

دستورات این برنامه رو یکی برای من فارسی توضیح می ده لطفا؟؟؟

برنامه ای بنویسید که سه عدد را گرفته و به ترتیب بزرگتر تا کوچکتر مرتب کند و در خروجی چاپ کنه...
دستورات این برنامه رو یکی برای من فارسی توضیح می ده لطفا؟؟؟

برنامه ای بنویسید که سه عدد را گرفته و به ترتیب بزرگتر تا کوچکتر مرتب کند و در خروجی چاپ کنه...
سلام
یه برنامه براتون می نویسم که می تونین هر چند تا عدد که خواستین رو مرتب کنین، با انتخاب مقدار متغیر k تو برنامتون می تونین تعداد اعداد ورودی رو انتخاب کنین و بعدش اونها رو مرتب کنین، این برنامه تو کتاب برنامه نویسی به زبان c مهندس جعفر نژاد قمی هم هست.(در این مثال، تعداد اعداد هفت عدد است k=7)


متغیر های برنامه

[TABLE="class: grid, width: 350"]
[TR]
[TD]برنامه[/TD]
[TD]متغیر[/TD]
[TD="align: center"]هدف[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]main[/TD]
[TD]k[/TD]
[TD]ثابتی به طول درخواستی برای تعداد اعداد[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]temp[/TD]
[TD]آرایه k عنصری برای نگهداری اعداد[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ginput[/TD]
[TD]temp[/TD]
[TD]آرایه اعداد (پارامتر)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]len[/TD]
[TD]طول آرایه (پارامتر)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]i[/TD]
[TD]شمارنده حلقه[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]goutput[/TD]
[TD]i,j[/TD]
[TD]شمارنده حلقه[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]temp[/TD]
[TD]آرایه اعداد (پارامتر)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]len[/TD]
[TD]طول آرایه (پارامتر)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]item[/TD]
[TD]متغیر کمکی برای جابجایی عناصر[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
m #include <stdio.h> m
m #include <conio.h> m
m void ginput(int[], int); m
m void bubble(int[], int); m
m void goutput(int[], int); m
m int main() m
m { m
m const int k=7; m
m int temp[7]; m
m clrscr(); m
m ginput(temp, k); m
m bubble(temp, k); m
m printf("the sorted data are: \n"); m
m goutput(temp, k); m
m getch(); m
m return 0; m
m } m
m void ginput(int temp[], int len) m
m { m
m int i; m
m for(i=0; i<len; i++) m
m { m
m printf("enter number %d:", i+1); m
m scanf("%d", &temp); m
m } m
m } m
m void bubble(int temp[], int len) m
m { m
m int i, j, item; m
m for(i=len-1; i>0; i--) m
m for(j=0; j<i; j++) m
m if(temp[j]>temp[j+1]) m
m { m
m item=temp[j]; m
m temp[j]=temp[j+1]; m
m temp[j+1]=item; m
m } m
m } m
m void goutput(int temp[], int len) m
m { m
m int i; m
m for(i=0; i<len; i++) m
m printf("%3d", temp); m
m } m

فقط حرف m اول و آخر هر سطر به خاطر این بود که جای علامتها با هم عوض نشن. امیدوارم این برنامه به دردتون بخوره
 
آخرین ویرایش توسط مدیر
بالا