المپیاد ریاضی مقدماتی

در این بخش سوالاتی در سطح مرحله اول المپیاد ریاضی قرار میگیرد.

جبر مقدماتی

موضوع ها
267
ارسال ها
1,635
موضوع ها
267
ارسال ها
1,635

نظریه اعداد مقدماتی

موضوع ها
311
ارسال ها
2,166
موضوع ها
311
ارسال ها
2,166

هندسه مقدماتی

موضوع ها
200
ارسال ها
1,169
موضوع ها
200
ارسال ها
1,169

ترکیبیات مقدماتی

موضوع ها
230
ارسال ها
1,493
موضوع ها
230
ارسال ها
1,493
پاسخ ها
3
بازدیدها
1,573
پاسخ ها
3
بازدیدها
407
پاسخ ها
12
بازدیدها
3,020
پاسخ ها
1
بازدیدها
616
بالا