سوال کره فرضی

james77

New Member
ارسال ها
21
لایک ها
1
امتیاز
0
#1
کره ای در حال انبسا ط داریم که مو جودات دو بعدی روی ان زندگی می کنند حال این مو جودات که از هم دور می شوند فکر می کنند که روی یک صفحه زندگی می کنند که در حال کش امدن است و همین طور اند یشمندان این کره به این مو ضوع شک می کنند و م ی خواهند به جمع اوری اطلا عات می پردازند و با یکدیگر تبادل اطلا عات کنند و حد اکثر ارتباط انها با سرعت نور است اما طول عمر این موجودات از نسبت سرعت نور بر شعاع بسیار کمتر است حال روشی پیشنهاد کنید تا این مو جو دات تبادل اطلا عات کنند و بفهمند که در یک کره زندگی میکنند
از پاسخ شما عزیزان ممنون می شویم
 
بالا