فیزیک پایه

mohammad gh

New Member
ارسال ها
49
لایک ها
6
امتیاز
0
#1
سلام سرفصل های کتاب پایه جلد اول چی هست؟؟
 

Poria1999

New Member
ارسال ها
228
لایک ها
225
امتیاز
0
#2
پاسخ : فیزیک پایه

سلام سرفصل های کتاب پایه جلد اول چی هست؟؟
مکانیکه ولی به نظر من نمیخواد بخونیش.
پ.ن:دقیق:
[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پیشگفتار مترجمان[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پیشگفتار مؤلف[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]ضرایب تبدیل[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]ثابتهای فیزیکی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Treeroot tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_2"]۱- واحدها، دیمانسیونها و سایر مقدمات[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۱-۱ واحدها[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۱-۲ واحدهای اصلی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۱-۳ واحدهای فرعی و تحلیل دیمانسیونی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۱-۴ نمادگذاری علمی و رقمهای بامعنی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۱-۵ کمیتهای عددی (اسکالر) و برداری[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]خلاصهٔ فصل[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]مسائل[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Treeroot tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_2"]۲- سینماتیک در یک بعد[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۲-۱ مقدمه[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Treechild tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_4"]۲-۲ حرکت مستقیم‌الخط[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۲-۲ (الف) بردار سرعت[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۲-۲ (ب) شتاب[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۲-۳ شتاب یکنواخت[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]خلاصهٔ فصل[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پرسشهای چندگزینه‌ای[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]مسائل[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Treeroot tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_2"]۳- سینماتیک در دو بعد؛ بردارها[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۳-۱ مقدمه[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Treechild tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_4"]۳-۲ جمع و تفریق برداری[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۳-۲ (الف) جمع برداری با استفاده از مؤلفه‌های متعامد[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۳-۳ بردارهای جابه‌جایی، سرعت، و شتاب[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۳-۴ حرکت شتابدار یکنواخت در دو بعد[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۳-۵ جمع سرعتها؛ چارچوب مرجع[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]خلاصهٔ فصل[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پرسشهای چندگزینه‌ای[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]مسائل[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Treeroot tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_2"]۴- دینامیک[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۴-۱ مقدمه[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Treechild tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_4"]۴-۲ قوانین حرکت نیوتون[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۴-۲ (الف) قانون اول[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۴-۲ (ب) قانون دوم[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۴-۲ (پ) جرم و وزن[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۴-۲ (ت) قانون سوم[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۴-۳ کاربرد قوانین نیوتون[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۴-۴ اصطکاک[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]خلاصهٔ فصل[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پرسشهای چندگزینه‌ای[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]مسائل[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Treeroot tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_2"]۵- کار، انرژی، و توان[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۵-۱ کار[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۵-۲ انرژی جنبشی؛ قضیهٔ کار- انرژی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۵-۳ انرژی پتانسیل و نیروهای پایستار[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Treechild tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_4"]۵-۴ پایستگی انرژی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۵-۴ (الف) نیروهای پایستار؛ انرژی مکانیکی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۵-۴ (ب) نیروهای پایستار و ناپایستار[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۵-۵ توان[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]خلاصهٔ فصل[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پرسشهای چندگزینه‌ای[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]مسائل[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Treeroot tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_2"]۶- ضربه و اندازه حرکت[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۶-۱ مقدمه[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۵-۲ نیروهای خارجی و داخلی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۶-۳ تجدیدنظر در قانون دوم نیوتون؛ اندازه حرکت خطی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۶-۴ پایستگی اندازه حرکت خطی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Treechild tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_4"]۶-۵ برخوردهای کشسان و ناکشسان[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۶-۵ برخوردهای کشسان و ناکشسان[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۶-۵ (ب) برخورد در حرکت دوبعدی[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۶-۶ مرکز جرم[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]خلاصهٔ فصل[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پرسشهای چندگزینه‌ای[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]مسائل[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Treeroot tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_2"]۷ـ حرکت دایره‌ای[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۷-۱ سینماتیک حرکت دایره‌ای[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۷-۲ رابطهٔ بین حرکت دورانی و انتقالی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۷-۳ دینامیک حرکت دایره‌ای یکنواخت[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۷-۴ شیب عرضی پیچها[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]خلاصهٔ فصل[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پرسشهای چندگزینه‌ای[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]مسائل[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Treeroot tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_2"]۸- گرانش[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۸-۱ مقدمه[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۸-۲ قانون عمومی جاذبهٔ گرانشی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۸-۳ انرژی پتانسیل گرانشی؛ میدان و پتانسیل گرانشی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۸-۴ قوانین حرکت سیاره‌ای کپلر[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۸-۵ تعیین g: «توزین یا تعیین وزن زمین»[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]خلاصهٔ فصل[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پرسشهای چندگزینه‌ای[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]مسائل[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Treeroot tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_2"]۹- تعادل چرخشی؛ دینامیک اجسام گسترده[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۹-۱ گشتاور نیرو و تعادل چرخشی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۹-۲ مرکز جرم و گرانیگاه[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۹-۳ دینامیک چرخشی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۹-۴ گشتاورماند[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۹-۴ (الف) قضیهٔ محورهای موازی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۹-۵ اندازه حرکت زاویه‌ای[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۹-۶ ژیروسکوپ و دوچرخه[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]۹-۷ انرژی جنبشی چرخشی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]خلاصهٔ فصل[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پرسشهای چندگزینه‌ای[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td]
[/td]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]مسائل[/td]
[/tr]
[/table]

[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پیوست الف – یادآوریهای ریاضی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پیوست ب – قضیهٔ محورهای موازی[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پیوست پ- داده‌های مربوط به خورشید زمین، و سیارات[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پیوست ت- آخرین مقادیری که برای ثابتهای فیزیک پذیرفته شده است[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پیوست ث- واحدهای si[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پیوست ج – جدول خلاصه‌ای برای ایزوتوپها[/td]
[/tr]
[/table]
[table="width: 0"]
[tr]
[td="class: Tabcontainer1_ctl03_ctl00_treetableofcontent_6"]پیوست چ- پاسخ پرسشهای چندگزینه‌ای و مسائل شماره فرد[/td]
[/tr]
[/table]
 
آخرین ویرایش توسط مدیر
بالا