bloodborne

New Member
ارسال ها
433
لایک ها
215
امتیاز
0
#1
با سلام.
به نظر من شما به ویروس ها و باکتری ها کاری ندارید ولی می تونیم با این تاپیک ایجاد شده درباره این مجودات غیر زنده(ویروس ها) و زنده چون باکتری ها و قارچ ها هم به سوالاتی که دارید پاسخ بدیم
هم به اطلاعاتتون از محیط زیستی که دارید زندگی می کند اضافه کیند.

ویروس قطعه‌ای از نوکلئیک اسید است که درون یک پوشش پروتئینی(کپسید) محصور شده‌است. ویروس‌ها از باکتری‌ها بسیار کوچکتر هستند و اغلب بامیکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده‌اند. ویروس با استفاده از امکانات سلولی و یا خودش در سلول‌های میزبان تکثیر می‌شود و فعالیت اصلی یاخته‌های میزبان را مختل می‌کند. ویروس‌ها بسیاری از جانوران و گیاهانو باکتری را مبتلا می‌کنند اما فقط برخی از آن‌ها انسان‌ها را بیمار می‌کنند. همچنین ویروس‌ها در محیط خنثی ولی در سلول‌های زنده تکثیر می‌کنند وانگل اجباری داخل سلولی می‌باشند.چون ویروس ها همه ی ویژگی های حیات رابه غیر از فاز ژنتیک ندارند، زیست شناسان آن ها را زنده نمیدانند. ویروس ها رشد نمیکنند، حالت هومئوستازی ندارند و به دلیل نداشتنآنزیم های اصلیواکنش های متابولیسمی در آن ها رخ نمیدهد.فقط دو آنزیم در آن ها یافت میشود.آنزیم ATPآز و آنزیم رو نوشت بردار معکوس (مخصوص RNA دار ها) ویروس ها ممکن است کروی، مارپیچی و یا چند وجهی باشند. یک ویژگی مخصوص ویروس های جانوری این است که یک پوششی از جنس غشا ی سلولی (پروتئین، لیپید و گلیکو پروتئین) دارند.این پوشش را از میزبان قبلی خود بدست می آورند و این بدان جهت است که ویروس های جانوری از طریق آندوسیتوز وارد میزبان میشوند.ویروس هایی که به باکتری ها حمله میکنند، باکتریوفاژ نام دارند که از سایر ویروس های گیاهی و جانوری پیچیده ترند.این بدان علت است که شامل دو پوشش چند وجهی(به عنوان کپسید) و پوشش مارپیچی(به عنوان دم) میباشند.

چرخه همانند سازی ویروس‌ها از آلوده شدن سلول میزبان آغاز می‌شود و با رهاسازی ذرات ویروسی ایجادشده بالغ خاتمه می‌یابد.
ویروس‌ها به علتِ فقدانِ ساختمانِ سلولی و هرگونه متابولیسم و فعل وانفعالِ شیمیایی، قادر به مشابه سازی خود نبوده و برای این عمل می‌باید به داخل سلولی حساس راه یافته و محتاجِ انرژی و دستگاهِ پروتئین سازیِ سلولِ زنده می‌باشند. انتقالِ ویروس به داخلِ سلول فقط توسطِ سلول امکان‌پذیر است و این عمل فقط توسطِ سلولِ حساس وحاملِ گیرنده‌های (رسپتورهای) آشنا به ویروس انجام می‌گیرد. سلول‌هائی که این نوع گیرنده‌ها را برای جذبِ ویروس آماده دارند احتمالاً می‌توانند به انتقالِ انواعِ مختلفِ ویروس‌ها بپردازند، در غیر این‌صورت سلول در مقابلِ ویروس مقاوم بوده و هرگونه تماسی با ویروس بی نتیجه خواهد بود. با دخول به سلول و پوشش برداری توسطِ آنزیم‌هایِ سلول، فعالیتِ اسیدنوکلئیک ویروس آغاز می‌گردد. اسیدنوکلئیکِ ویروس ژن‌های کافی برایِ مهارنِمودنِ متابولیسمِ سلولِ میزبان را دارا بوده و به کمکِ آن احتیاجاتِ فعل و انفعالاتِ شیمی حیاتی، برای تکثیرِ خود را توسطِ سلولِ میزبان تامین می‌کند. پس از آلوده شدنِ سلولِ میزبان تکثیر ویروس‌ها می‌تواند در دو نوع چرخه انجام گیرد :
چرخه لیزوژنی:
گاهی ویروس پس از دخول به سلول پس ازطی مراحل اولیه و آزادشدنِ ژنوم یا اسیدنوکلئیک، به عوضِ تولید ژنوم وپروتئین ویروس، خود را درونِ کروموزومِ میزبان جای می‌دهد که در این حالت به ان پرو ویروس می‌گویند با هر بار تقسیم سلولی، پرو ویروس نیز تقسیم می‌شود. در این نوع چرخه بدونِ آن‌که سلولِ میزبان تخریب شود ژنومِ ویروسی تکثیر پیدا می‌کند که گاهی این مرحله بدون آن‌که سلولِ میزبان تخریب شود به تولیدِ ویروسِ کامل پرداخته و ویروس‌های نوزاد را به خارجِ سلول هدایت می‌کند.
چرخه لیتیک:
دراین مرحله سلولِ میزبان پس ازانجامِ تکثیر ویروس به کلی تخریب شده از این راه ویروس‌ها ازسلول میزبان آزاد می‌شوند.
پس بگذارید اولین بحث رو شروع کنیم:ویروس خروسک
چه مشخصه و ویژگی دارد؟
راه های انتقال و پیشگیری کدام هستند؟
چگونه درمان می شود؟
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

bloodborne

New Member
ارسال ها
433
لایک ها
215
امتیاز
0
#2
پاسخ : ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها

ویروس خروسک:کروپ یا لارنگوتراکئوبرونشیت
به التهاب حلق، نای، برونش‌های اصلی اطلاق می‌شود
حدود ۱۵٪ کودکان در سنین بین ۶ ماه تا ۵-۶ سال به خروسک مبتلا می‌شوند.در موارد نادر، کودکان سه‌ماهه و ۱۵ ساله هم به خروسک مبتلا می‌شوند
عفونت ویروسی به التهاب حنجره، نای و مجراهای بزرگ هوا با گلبول‌های سفید خون می‌شوند.
گاهی اوقات سایر ویروس‌ها هم می‌توانند باعث بروز خروسک شوند از جمله آنفولانزا Aو B، سرخک،آدنوویروس
کورتیکوستروئیدهای همچون دگزامتازاون و بودزونید را می‌توان برای درمان خروسک به کار برد.
خروسک متوسط تا شدید را می‌توان با افشانه اپی نفرین التیام بخشید (محلولی استنشاقی که مجرای هوا را باز می‌کند).
نشانه برج کلیسا درون گردن یک کودک مبتلا به خروسک.
 

bloodborne

New Member
ارسال ها
433
لایک ها
215
امتیاز
0
#3
پاسخ : ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها

باکتری ها
باکتری‌ها گروهی از موجودات
تک‌سلولی ذره‌بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتاً ضخیمی، آنها را احاطه کرده‌است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوت (جانداران ساده) تعلق دارند.

باکتری‌ها متنوع‌ترین و مهم‌ترین میکروارگانیسمها هستند. تعداد کمی از آنها در انسان و حیوانات و گیاهان بیماریزا است. بطور کلی بدون فعالیت آنها، حیات بر روی زمین مختل می‌گردد. بطور یقین یوکاریوت‌ها از موجودات زنده باکتری مانند بوجود آمده‌اند. نظر به اینکه باکتری‌ها ساختمان ساده‌ای داشته و می‌توان به آسانی، بسیاری از آنها را در شرایط آزمایشگاه کشت داد و تحت کنترل درآورد. میکروب شناسان مطالعه وسیعی درباره فرایندهای حیاتی آنها انجام داده‌اند.
باکتری‌ها
هسته ی سازمان یافته ندارند و DNA و پروتئینهای همراه آن درون ناحیهٔ هسته مانندی با نام ناحیه نوکلئوئیدی قرار گرفته‌اند و اجزای سلولی آنها در سیتوپلاسم پراکنده‌اند. کروموزمهای غیر مشابه و جداگانه در آنها وجود ندارد. در باکتری‌ها، واکوئل دیده نمی‌شود. بیشتر آنها بدون کلروفیل هستند و دگرگشت (متابولیسم) خود را از راه شیمیوسنتز انجام می‌دهند. باکتری‌ها به دلیل اینکه هسته سازمان یافته و مشخصی ندارند میوز و میتوز و تولید مثل جنسی نمی‌کنند. تنها نوع تقسیم سلولی در آنها تقسیم دوتایی است که آن نیز پس از همانندسازی و مضاعف شدن کروموزوم‌ها صورت می‌گیرد.

باکتریها براساس رنگ آمیزی (گرم منفی یا مثبت بودن)، شکل (باسیل، کوکسی و اسپیروکت)، متابولیسم (بی‌هوازی، هوازی، بی‌هوازی اختیاری و...) تقسیم بندی می‌شوند.

 • باکتریهای گرم منفی شامل سه شاخه اصلی پروتئوباکتریا،تراباکتریاها (Terrabacteria) و گروه چهارم باکتریها BV4 (مانند باکتروئیدها،اسپیروکتها، اسیدوباکتریا، فوزوباکتریا و کلامیدیا) می‌باشد. (هرچند برخی فیرمیکوتها نیز گرم منفیند)
 • باکتریهای گرم مثبت به دو شاخه فیرمیکوت‌ها و اکتینوباکترها تقسیم می‌شوند. فیرمیکوت‌ها به چهار رده تقسیم می‌شوند: باسیل‌ها، کلوستریدیا (کلوستریدیوم‌سانان) (Clostridia)، رده Erysipelotrichia و رده Negativicutes و شاید رده‌های Thermolithobacteria و Mollicutes؛ اکتینوباکترها را نیز به پنج راسته (Order) تقسیم بندی می‌کنیم.
 • اگر شکل باکتری کروی باشد آن را کوکوس واگر میله‌ای باشد آن را باسیل می‌نامند. اشکال دیگری نیز مانند ویبریو وجود دارند.دیپلوکوکوس: تقسیم فقط در یک سطح انجام می‌گیرد و باکتری‌ها دو به دو، به یکدیگر اتصال دارند.
  استرپتوکوکوس: تقسیمات یاخته‌ای در یک سطح انجام می‌شود و چند باکتری به‌دنبال هم قرار می‌گیرند.
  تتراد: اگر تقسیم در دو سطح عمود برهم باشد اشکال چهارتایی بوجود می‌آید.
  سارسین: تقسیم یاخته در سه سطح عمود برهم انجام می‌شود و توده‌های هشت تایی شبیه پاکت پستی بوجود می‌آید.
  استافیلوکوکوس: تقسیمات یاخته بطور نامنظم در سطوح مختلف انجام می‌گیرد و اشکالی شبیه به خوشه انگور بوجود می‌آید.

  باکتری‌ها به روشهای تقسیم مستقیم، آمیختگی، قطعه قطعه شدن یا به‌وسیله کنیدی و همچنین جوانه زدن تکثیر می‌یابند.

  • در شریط دشوار محیط زیست برخی باکتری‌ها توانایی ایجاد اسپورداخلی را دارند. اسپورداخلی سبب مقاومت باکتری در برابر عوامل نامساعد محیط می‌شود. هر باکتری فقط یک اسپورمی‌سازد و از هر اسپور یک باکتری بوجود می‌آید. استفاده اصطلاح هاگ برای باکتری کاملاً اشتباه است زیرا که هاگ یک ساختار تولید مثلی برای گیاهان است و یک گیاه قادر است هزاران هاگ تولید کند در صورتی که باکتری با اسپورزایی فقط قادر به تولید یک باکتری می‌باشد.

---- دو نوشته به هم متصل شده است ----

موراکسلا یک باکتری گرم منفی است که خصوصیات آن مشابه نایسریا است. موراکسلا کوکسی یا باسیل ضخیم و کوتاه گرم منفی ، هوازی است که به صورت دوتایی (دیپلوکوک) دیده می‌شود. این باکتری اکسیداز مثبت است و قندها را تخمیر نمی‌کند و امروزه اغلب باتولید آنزیم بتالاکتاماز در برابر پنی سلین مقاوم گردیده‌است.نام موراکسلا کارتارالیس (Moraxella catarrhalis) شناخته‌شده تر است.
این باکتری میتواند عفونتهای سیستم تنفسی (مانند سینوزیت و لارنژیت) ، گوش میانی ، دستگاه عصبی مرکزی و مفاصل را در انسان ایجاد کند. اغلب سوشهای موراکسلا به پنی سیلینها مقاومند ولی به آنتی بیوتیکهایی مانند کوتریموکسازول و اریترومایسین حساسند.
 

bloodborne

New Member
ارسال ها
433
لایک ها
215
امتیاز
0
#4
پاسخ : ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها

قارچ ها

قارچها دسته‌ای جداگانه از یوکاریوت‌ها را تشکیل می‌دهند و نه گیاه هستند و نه جانور. این دسته همگی دگرپرورده (هتروتروف یا دگرخوار) بوده و برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی برای دریافت انرژی و کربن نیاز دارند. قارچها هوازی یا ناهوازی اختیاری هستند. اکثر قارچها گندروی (ساپروتروف) بوده، در خاک و آب به سر می‌برند و در این نواحی، بقایای گیاهی و جانوری را تجزیه می‌کنند. قارچها مانند باکتری‌ها در تجزیهٔ مواد و گردش عناصر در طبیعت دخالت داشته، حائز اهمیتند. علم مطالعهٔ قارچ‌ها را قارچ‌شناسی نامیده و علم مطالعهٔ قارچ‌های انگل برای انسان را قارچ‌شناسی پزشکی گویند (این انگل‌ها بیماری‌های زیادی به وجود می‌آورند).قارچ‌ها تأثیرهای زیاد و متفاوتی در طبیعت دارند. گونه‌ای از قارچ‌ها با تخمیر انگور آن را تبدیل به شراب می‌کند. گونه‌ای دیگر انگورها را بر روی تاک می‌کُشد. گونه‌ای دیگر باعث سیاه شدن رنگ کاشی‌های حمام می‌شود و گونه‌های دیگر قارچ، باعث ایجاد یا درمان بیماری می‌شوند یا باعث پوسیدگی چوب یا رویش دوبارهٔ ریشهٔ گیاه می‌شوند. قارچ‌ها بر خلاف گیاهان نمی‌توانند خوراک خود را تولید کنند؛ بنابر این برای ادامهٔ زندگی ناچارند مصرف کننده باشند (هتروتروف).

بیش از ۳۸ هزار نوع قارچ وجود دارد که بعضی از آنها سمی اند و بعضی از آنها قابل خوردن می‌باشند. رنگ، شکل و اندازهٔ قارچ‌ها می‌تواند خیلی متنوع و مختلف باشد. سلسلهٔ قارچها به دو شاخهٔ قارچ‌های کاذب و قارچ‌های حقیقی تقسیم بندی می‌شوند. قارچ‌های حقیقی خود به پنج زیر شاخه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:ماستیگومایکوتا، زیگومایکوتا، آسکومایکوتا، بازیدیومایکوتا و دئوترومایست.
بعضی از قارچ‌ها با تثبیت نیتروژن به گیاهان کمک می‌کنند و بعضی دیگر به خاطر داشتن این ویژگی با گیاهان به طور همزیست زندگی می‌کنند.
کپک عنوانی کلی‌است که به همهٔ گونه‌های قارچهای ذره‌بینی که به صورت رشته‌های چندسلولی رشد می‌کنند اطلاق می‌شود.
قارچها انواع خوراکی نیز دارند که زیرشاخه بازیدیومایکوتا و از نوع قارچ چتری هستند. قارچ‌های خوراکی از لحاظ نوع تغذیه‌شان به دو دستهٔ: تجزیه‌کننده‌های اولیه و تجزیه‌کننده‌های ثانویه تقسیم می‌شوند: تجزیه‌کننده‌های اولیه به دسته‌ای از قارچها اطلاق می‌گردد که توانایی تجزیهٔ سلولز و بقایای مردهٔ گیاهی را دارند؛ اماتجزیه‌کننده‌های ثانویه برای رشد و تغذیه به محیطی احتیاج دارند که قبلاً توسط ریزسازوارهها (میکروب‌ها) تجزیه شده باشند. طبق طبقه‌بندی فوق قارچهای Agaricus SPP. و Volvariella SPP. در دستهٔ قارچهای تجزیه کنندهٔ ثانویه و Polurotus SPP. و (Shitake)Lentinus SPP. در دسته قارچهای تجزیه کنندهٔ اولیه قرار می‌گیرند. قارچ‌های سمی متعددی نیز در طبیعت رویش دارند. تغذیه از این قارچ‌ها منجر به بروز علایم متعدد روانی و جسمی تا مرگ می‌گردد

استوماتیتکاندیدیاز یا برفک دهان به شکل برجستگی‌های سفید خاکستری در روی مخاط دهان و زبان بروز کرده که با کندن این ضایعات مناطق خونریزی‌دهنده ایجاد می‌شود. ضایعه اغلب اگزودای سفید دارد. برفک دهان به دلیل از بین رفتن باکتری‌های مفید موجود در دهان ایجاد می‌شود و با این وضع قارچ‌های کاندیدای موجود در دهان رشد بیش از حد پیدا میکنند و بصورت برفک در دهان دیده میشوند. برفک دهان اکثراً توسط قارچ کاندیداآلبیکانس و گاه توسط قارچ‌های کاندیدا گلابراتا و کاندیدا تروپیکالیس ایجاد می‌شود. این بیماری نباید با لوکوپلاکیا اشتباه گرفته شود. ضایعات لوکوپلاکیا بیشتر در کناره‌های زبان است، در حالی که ضایعات برفکی معمولاً در روی زبان و سایر نفاط دهان دیده میشود.
برفک دهان اغلب در نوزادان دیده می‌شود. در نوزادان اغلب به دنبال عبور از کانال زایمانی و بعلت وجود کاندیدا در آنجا نوزاد دچار این بیماری می‌شود.

عامل این بیماری مخمر کاندیدا آلبیکانس است. برفک دهان در انسان‌های سالم نیز ممکن است رخ دهد، اما در بزرگسالان اکثراً عوامل زیر زمینه‌ساز بیماری هستند:

 • استرس : استرس شدید و طولانی در بدن باعث آزاد شدن هورمون کورتیزول میشود. این هورمون با کاهش ایمنی بدن و افزایش قند خون، میتواند موجب ایجاد برفک دهان شود.
 • کسانی که در دوره‌ای از آنتی بیوتیک یا دهانشویه‌های ضد باکتری استفاده کرده‌اند.
 • به عنوان عفونت فرصت طلب در بیماران دچار ضعف ایمنی مانند ایدز
 • کسانی که دیابت دارند.
 • کسانی که از دندان مصنوعی استفاده میکنند.
 • زنان باردار.
 • کسانیکه دچار نقص در هضم غذا هستند.
بیشتر بیماران بدون علامت هستند ولی ممکن است هنگام غذا خوردن درد داشته باشند یا در آغاز ابتلا از طعم بد دهان گله داشته باشند.
پاپیلای سطح پشتی زبان محل ابتدایی توده شدن این ارگانیسم در حفره دهان ناقلان سالم دارای دندان است.


---- دو نوشته به هم متصل شده است ----

---- دو نوشته به هم متصل شده است ----

تولید مثل ویوس . قارچ . باکتری


 

bloodborne

New Member
ارسال ها
433
لایک ها
215
امتیاز
0
#5
پاسخ : ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها

آغازیان

آغازیان دربرگیرنده آن دسته از یوکاریوتها هستند که ریز ومیکروسکوپی بوده و معمولاً با تقسیم دوتایی تکثیر می‌شوند. آغازیان یک گروه پراتبار (پارافایلتیک) هستند.آغازیان بر پایه رده‌بندی‌های جدید به دو گروه تقسیم می‌شوند:

امروزه سه پیشنهاد مختلف برای طبقه‌بندی آغازیان وجود دارد. تفاوتهای عمیق این طبقه‌بندی‌ها خود گواه اختلاف عقاید در این زمینه است. طبقه‌بندی اول بر اساس تفاوتهای مولکولی موجود در زیر واحدهای ریبوزومی انجام شده است. طبقه‌بندی دوم با تحلیل هم نیایی (کلادیستیک) ویژگی‌های بسیار گسترده (از جمله زیر واحدهای ریبوزومی) ارائه شده است. طبقه‌بندی سوم، خطوط اصلی ارزیابی مجدد تکاملی آغازیان را نشان می‌دهد و هدف از آن به دست دادن نوعی طبقه‌بندی موقتی “دم دست” است تا اینکه در آینده ارتباطات تکاملی بهتری ارائه شود. در جایی که دانشمندان می‌پذیرند که طبقه‌بندی آغازیان با مشکلاتی روبرو هستند، مقایسهٔ این سه طرح نشان می‌دهد که برخی گروهها با یکدیگر مرتبط شناخته شده‌اند (مانند مژکداران و دینوفلاژلیتها) و در همان حال طبقه‌بندی گروهی دیگر همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد (مانند ژیاردیا)
سلسلهٔ آغازیان سلسله‌ای مبهم است که گروه‌های مختلف بسیاری از موجودات تک یاخته‌ای را شامل می‌شود. موجودات تک یاخته‌ای پیچیده مانند ورتیسلا (شاخه سیلیوفورا)، که غیر خودخوراک ساز است و از باکتریها تغذیه می‌کند و دارای ساقه قابل انقباضی است، در هیچ‌یک ازگروه‌های جانوران یا گیاهان قرار نمی‌گیرند و به عنوان آغازیان طبقه‌بندی می‌شوند.
جلبکها، یعنی جلبکهای سبز از شاخه کلروفیتا، شامل موجودات پریاخته‌ای هستند. در هر یک از این شاخه‌ها، پریاخته‌ای شدن جداگانه به وجود امده است که ارتباط‌های مستقیمی با آغازیان تک یاخته‌ای گوناگون دارند. جلبکهای سبز جد گیاهان محسوب می‌شوند ولی گیاهان و جلبکهای سبز تفاوتهای بسیار اساسی با یکدیگر دارند. علاوه بر این سه گروه مهم، تعدادی دیگر از شاخه‌های آغازیان نیز در دورهٔ تکاملی خود پریاخته‌ای شده‌اند.
آغازیان را می‌توانیم در هفت گروه قرار دهیم (جدول مقابل). بسیار مشکل است که انواع متنوع آنها را در یک طرح ساده بگنجانیم. کتابها بطور سنتی آنها را به شکلی غیر طبیعی (مانند آنچه در قرن نوزدهم اجرا شد) به فتوسنتز کننده‌ها (جلبکها)، غیرخودخوراک سازها (پروتوزوآها) و جذب کننده‌ها (آغازیان شبه قارچ) تقسیم بندی می‌کنند.
در یکی دیگر از طبقه‌بندیها اغازیان به چهار گروه عمده اکسکاواتا (Excavata)، ریزاریا (Rhizaria)، تک‌تاژکان (Unikonta) و آرکئاپلاستیدا (Archaeplastida) تقسیم شده‌اند.
دوتاژکان (نام علمی: Bikonta) نام یک گروه (subdomain) از حوزهیوکاریوت است. این یوکاریوتها دو تاژک دارند. درگذشته تقسیم بندیهای مختلفی وجود داشت ازجمله دوتاژکان به گروههای اکسکاواتا Excavata، (گیاهان و جلبکها)Archaeplastida ، هکروبیا و SAR = Stramenopiles + Alveolata + Rhizaria تقسیم می‌شدند؛ تک تاژکان به گروههای Opisthokonta (جانوران و قارچها) و آمیبها (Amoebozoa). امروزه این تقسیم بندی کمتر بکار می‌رود.


---- دو نوشته به هم متصل شده است ----

تولید مقل آغازیان
 

farzam

Active Member
ارسال ها
237
لایک ها
149
امتیاز
43
#6
پاسخ : ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها

آغازیان

آغازیان دربرگیرنده آن دسته از یوکاریوتها هستند که ریز ومیکروسکوپی بوده و معمولاً با تقسیم دوتایی تکثیر می‌شوند. آغازیان یک گروه پراتبار (پارافایلتیک) هستند.آغازیان بر پایه رده‌بندی‌های جدید به دو گروه تقسیم می‌شوند:

امروزه سه پیشنهاد مختلف برای طبقه‌بندی آغازیان وجود دارد. تفاوتهای عمیق این طبقه‌بندی‌ها خود گواه اختلاف عقاید در این زمینه است. طبقه‌بندی اول بر اساس تفاوتهای مولکولی موجود در زیر واحدهای ریبوزومی انجام شده است. طبقه‌بندی دوم با تحلیل هم نیایی (کلادیستیک) ویژگی‌های بسیار گسترده (از جمله زیر واحدهای ریبوزومی) ارائه شده است. طبقه‌بندی سوم، خطوط اصلی ارزیابی مجدد تکاملی آغازیان را نشان می‌دهد و هدف از آن به دست دادن نوعی طبقه‌بندی موقتی “دم دست” است تا اینکه در آینده ارتباطات تکاملی بهتری ارائه شود. در جایی که دانشمندان می‌پذیرند که طبقه‌بندی آغازیان با مشکلاتی روبرو هستند، مقایسهٔ این سه طرح نشان می‌دهد که برخی گروهها با یکدیگر مرتبط شناخته شده‌اند (مانند مژکداران و دینوفلاژلیتها) و در همان حال طبقه‌بندی گروهی دیگر همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد (مانند ژیاردیا)
سلسلهٔ آغازیان سلسله‌ای مبهم است که گروه‌های مختلف بسیاری از موجودات تک یاخته‌ای را شامل می‌شود. موجودات تک یاخته‌ای پیچیده مانند ورتیسلا (شاخه سیلیوفورا)، که غیر خودخوراک ساز است و از باکتریها تغذیه می‌کند و دارای ساقه قابل انقباضی است، در هیچ‌یک ازگروه‌های جانوران یا گیاهان قرار نمی‌گیرند و به عنوان آغازیان طبقه‌بندی می‌شوند.
جلبکها، یعنی جلبکهای سبز از شاخه کلروفیتا، شامل موجودات پریاخته‌ای هستند. در هر یک از این شاخه‌ها، پریاخته‌ای شدن جداگانه به وجود امده است که ارتباط‌های مستقیمی با آغازیان تک یاخته‌ای گوناگون دارند. جلبکهای سبز جد گیاهان محسوب می‌شوند ولی گیاهان و جلبکهای سبز تفاوتهای بسیار اساسی با یکدیگر دارند. علاوه بر این سه گروه مهم، تعدادی دیگر از شاخه‌های آغازیان نیز در دورهٔ تکاملی خود پریاخته‌ای شده‌اند.
آغازیان را می‌توانیم در هفت گروه قرار دهیم (جدول مقابل). بسیار مشکل است که انواع متنوع آنها را در یک طرح ساده بگنجانیم. کتابها بطور سنتی آنها را به شکلی غیر طبیعی (مانند آنچه در قرن نوزدهم اجرا شد) به فتوسنتز کننده‌ها (جلبکها)، غیرخودخوراک سازها (پروتوزوآها) و جذب کننده‌ها (آغازیان شبه قارچ) تقسیم بندی می‌کنند.
در یکی دیگر از طبقه‌بندیها اغازیان به چهار گروه عمده اکسکاواتا (Excavata)، ریزاریا (Rhizaria)، تک‌تاژکان (Unikonta) و آرکئاپلاستیدا (Archaeplastida) تقسیم شده‌اند.
دوتاژکان (نام علمی: Bikonta) نام یک گروه (subdomain) از حوزهیوکاریوت است. این یوکاریوتها دو تاژک دارند. درگذشته تقسیم بندیهای مختلفی وجود داشت ازجمله دوتاژکان به گروههای اکسکاواتا Excavata، (گیاهان و جلبکها)Archaeplastida ، هکروبیا و SAR = Stramenopiles + Alveolata + Rhizaria تقسیم می‌شدند؛ تک تاژکان به گروههای Opisthokonta (جانوران و قارچها) و آمیبها (Amoebozoa). امروزه این تقسیم بندی کمتر بکار می‌رود.


---- دو نوشته به هم متصل شده است ----

تولید مقل آغازیان
ایا اینارو نیازه برای المپ بلد باشیم؟
 

bloodborne

New Member
ارسال ها
433
لایک ها
215
امتیاز
0
#7
پاسخ : ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها

نه کامل ولی طبقه بندی و شاخه های این ها بدردتون می خوره.
من گفتم یه اطلاعات عمومی از اینا کسب کنید.
 

bloodborne

New Member
ارسال ها
433
لایک ها
215
امتیاز
0
#8
پاسخ : ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها

حدود 30000 گونه در اين گروه وجود دارد. بيش‌تر آن‌ها كودرست هستند و نقش مهمي در تجزيه‌ي مواد سخت مانند سلولز، چوب و يا كلاژن دارند. قارچ فنجاني (كپك قرمز نان) نمونه‌اي از اين قارچ‌هاست. بعضي از قارچ‌هاي آسكوميست انگل‌ گياهان‌اند. ارگوت (Ergot) نوعي آسكوميست است كه غلات را آلوده مي‌كند.
مخمرها، آسكوميست‌هاي تك‌ سلولي هستند؛ اما بيش‌تر آسكوميست‌ها از نخينه‌هاي با ديواره‌ي عرضي تشكيل شده‌اند.
علت نام‌گذاري اين گروه به‌دليل تشكيل ساختارهاي توليد مثلي كيسه‌اي شكلي به‌نام آسك (Asc) است. اين آسك‌ها هنگام توليد مثل جنسي تشكيل مي‌شوند.
در آسكوميست‌هاي پرسلولي آسك‌ها درون اندام‌هايي به‌نام آسكوكارپ (Ascocarp) تشكيل مي‌شوند. آسكوركاپ داراي نخينه‌هاي نازايي است كه از آسك‌ها حفاظت و حمايت مي‌كنند.
 

ALIЯEZA

New Member
ارسال ها
138
لایک ها
108
امتیاز
0
#9
پاسخ : ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها

واقعا از اطلاعات مفیدتون بینهایت ممنونم
کلماتی مثل ویروس و قارچ و باکتری آدمو یاد بیماری میندازه میخواستم اگه میشه در مورد سایر عوامل بیماریزا که خیلی خیلی کم در موردشون بحث میشه اطلاعاتی رو بذارید
(خودم واقعا اطلاعات کمی در این مورد دارم)
مثلا پریون ها که کتاب زیست 2 کلا یه ص اونم تو بیشتر بدانید گفته یا ویروئیدها که کتاب زیست پیش همش یه خط بیشتر توضیح نداده
 

amir137925

New Member
ارسال ها
201
لایک ها
63
امتیاز
0
#10
پاسخ : ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها

دوست عزیز برای اینکه مطلب اسکومیست و بازیدیومیست براتون جا بیفته مخصوص شما دو لینک ویدیو گذاشتم :
این برا زیگومیست ها
اینم برا اسکومیست ها
اینم برا بازیدیومیست ها
با ارزوی موفقیت و سلامتی خدمت شما دوست عزیز
 

زمینی

Active Member
ارسال ها
234
لایک ها
159
امتیاز
43
#11
پاسخ : ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها

حدود 30000 گونه در اين گروه وجود دارد. بيش‌تر آن‌ها كودرست هستند و نقش مهمي در تجزيه‌ي مواد سخت مانند سلولز، چوب و يا كلاژن دارند. قارچ فنجاني (كپك قرمز نان) نمونه‌اي از اين قارچ‌هاست. بعضي از قارچ‌هاي آسكوميست انگل‌ گياهان‌اند. ارگوت (Ergot) نوعي آسكوميست است كه غلات را آلوده مي‌كند.
مخمرها، آسكوميست‌هاي تك‌ سلولي هستند؛ اما بيش‌تر آسكوميست‌ها از نخينه‌هاي با ديواره‌ي عرضي تشكيل شده‌اند.
علت نام‌گذاري اين گروه به‌دليل تشكيل ساختارهاي توليد مثلي كيسه‌اي شكلي به‌نام آسك (Asc) است. اين آسك‌ها هنگام توليد مثل جنسي تشكيل مي‌شوند.
در آسكوميست‌هاي پرسلولي آسك‌ها درون اندام‌هايي به‌نام آسكوكارپ (Ascocarp) تشكيل مي‌شوند. آسكوركاپ داراي نخينه‌هاي نازايي است كه از آسك‌ها حفاظت و حمايت مي‌كنند.
خیلی ممنون از اطلاعات مفیدتون. دوستان من ولی یه خواهش کوچولو هم دارم از این به بعد هممون اگر مطلبی استناد شده به جاییه یا این که از عکسی استفاده میکنیم تا جای ممکن منبع رو هم ذکر کنیم تا دوستامون برای اطلاعات بیشتر به اون منبع مراجعه کنند. اگر این رسم لااقل بین ما زیستیا جا بیوفته به پیشرفت همدیگه این طور بیشتر کمک میکنیم
 

amir137925

New Member
ارسال ها
201
لایک ها
63
امتیاز
0
#12
پاسخ : ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها

موافقم دوست عزیز از این به بعد بدون منبع پست نمیزارم ممنون
 
بالا