کدام یک از کشور ها در کشف عناصر مقام اول را دارد؟

wilson

New Member
ارسال ها
56
لایک ها
93
امتیاز
0
#1
(به شرطی که از عناصر کشف شده جدید 103 به بعد صرف نظر کنیم ) کشور کوچک سوئد در کشف عناصر مقام اول را دارد.چهار دانشمند از سوئد به تنهائی 12 عنصر کشف کرده اند .برزلیوس در سالهای بین 1779تا1884 چهار عنصر را کشف کرد وسه تن از دانشمندان سوئدی که از دوستان وهمکاران برزلیوس بودند هر کدام دو یا سه عنصر کشف کردند . در جدول زیر ترتیب کشورها بر اساس تعداد عناصری که کشف کرده اند داده شده است:
[TABLE="width: 437"]
[TR]
[TD="width: 178"] کشور
[/TD]
[TD="width: 178"] تعداد عناصر کشف شده
[/TD]
[TD="width: 82"] مقام
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 178"] سوئد
[/TD]
[TD="width: 178"] 20
[/TD]
[TD="width: 82"] 1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 178"] انگلستان
[/TD]
[TD="width: 178"] 19
[/TD]
[TD="width: 82"] 2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 178"] فرانسه
[/TD]
[TD="width: 178"] 15
[/TD]
[TD="width: 82"] 3
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 178"] امریکا
[/TD]
[TD="width: 178"] 14
[/TD]
[TD="width: 82"] 4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 178"] المان
[/TD]
[TD="width: 178"] 13
[/TD]
[TD="width: 82"] 5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 178"] اسکاتلند
[/TD]
[TD="width: 178"] 4
[/TD]
[TD="width: 82"] 6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 178"] سویس
[/TD]
[TD="width: 178"] 3
[/TD]
[TD="width: 82"] 7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 178"] بقیه کشورها
[/TD]
[TD="width: 178"] 11
[/TD]
[TD="width: 82"] -
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]طبقه بندی عناصر بر اساس تاریخ کشف انها
عناصر را میتوان به دسته های زیر بر اساس تاریخ کشف انها طبقه بندی کرد
1-عناصر باستانی
اینها ده عنصر شامل کربن ؛گوگرد؛آهن؛مس؛نقره؛طلا؛قلع؛روی؛جیوهوسرب میباشد تاریخ کشف این عناصر دقیقا مشخص نیست
2-قبل از 1700میلادی وبعد از دوره باستان
علاوه بر عناصر باستانی چهار عنصر دیگر ؛یعنی فسفر (1669)؛آرسنیک(قرن سیزدهم)؛انتیموانوبیسموت(قرن پانزدهم)تا قبل از 1700میلادی کشف شدهاند .بنابراین تا قبل از 1700میلادی تعداد کل عناصر شناخته شده 14 عنصر است
3-از 1700تا 1750میلادی
در طول این مدت 50 ساله فقط سه عنصرنیکل؛کبالت وپلاتین کشف شده اند
4-از 1750 تا 1800 میلادی
در این دوره 50 ساله دیگر ؛11 عنصر کشف شدند وشامل بریلیوم؛نیتروژن؛اکسیژن،تلور،منگنز،تلور،مولیبدن،تنگستن،ورانیموم وهیدروژن است.پس کل عناصر کشف شده تا سال 1800 میلادی 28 عنصر می باشد.
5-از1800 تا 1850میلادی
بیشترین تعداد عناصر در این دوره کشف شده اند تعداد انها 30 عنصر میباشد. بیشتر فلزهای قلیائی وقلیائی خاکی و هالوژنها به این دوره مربوط می شود .تا این تاریخ هیچ عنصر رادیو اکتیوی کشف نشده بودوگازهای نادر وحتی فبلوئور نیز نا شناخته بودند.
6-از 1850تا 1900میلادی
در این دوره نیز تعداد زیادی عنصر ؛یعنی 28 عنصر،کشف شدنده اند که شامل گازهای نادربیشترعناصرلانتانیدی ده عنصر فلزهای قلیایی سنگین وعناصر دیگر می شود .

7-از1900تا1950 میلادی
دراین دوره تعداد12عنصر کشف شده اندکه نیمی ازانها عناصر اکتنیدی هستندوهمه رادیواکتیومی با شند .تعداد دیگری از عنا صر کشف شده این دوره نیز را دیوا کتیوند .
8-1950به بعد
عناصر باعدداتمی 99به بالا که همگی را دیو ا کتیو هستند از سال 1950به بعد کشف شده اند. باتوجه به گزارش سنتز عناصر110و111در1996درالمان تعدادعناصرکشف شده از1950به بعد13عنصرمی با شد .
بنابراین با توجه به دسته بندی فوق کم و بیش می توان گفت که کشف عناصر نیز نظم خاصی دارد وعناصری که زودترکشف شده انداز نظر پایداری ومقدار در طبیعت وسایر خواص با عناصری که دیرتر کشف شده اند تفاوت چشمگیری دارند
 
بالا