نوزدهمین المپیاد کامپیوتر

نقد و بررسی و تبادل نظر در خصوص نوزدهمین المپیاد کامپیوتر در سال تحصیلی 88-87
بالا